Lambda sprzeciwia się zmianom w systemie oświaty

Poniżej publikujemy list sprzeciwu Lambdy Warszawa wobec nowelizacji ustawy o systemie oświaty, skierowany do Marszałka Sejmu Ludwika Dorna.

Warszawa, 25 maja 2007 roku

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającym na nałożeniu na szkołę i inne placówki oświatowe obowiązku do realizowania procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego w sposób zapewniający ochronę uczniów przed treściami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i moralnemu, m.in. przed treściami godzącymi w zasadę ochrony małżeństwa i rodziny, w tym poprzez propagowanie homoseksualizmu - Stowarzyszenie Lambda Warszawa wyraża swój zdecydowany sprzeciw.
Treść nowelizacji pozostaje w sprzeczności z Konstytucją RP, prawem międzynarodowym dotyczącym ochrony praw człowieka, a także z zasadami wpisanymi w Preambułę samej nowelizowanej ustawy.
Zgodnie z tą Preambułą „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
Planowana nowelizacja zakłada i „propaguje” fałszywe i krzywdzące tezy, iż:
1. – orientacja homoseksualna jest zjawiskiem, o którym wiedza może zagrażać komukolwiek;
2. – możliwe jest propagowanie określonej orientacji seksualnej.
Celowe dobranie osób o orientacji homoseksualnej jako grupy przed kontaktem, z którą należy „chronić” uczniów stanowi jawne pogwałcenie art. 32 Konstytucji RP, który mówi, iż „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Nowelizacja ta pozostaje także w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej w tym m. in. z art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że „zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.
Budowanie negatywnej tożsamości osób o orientacji homoseksualnej oraz pogwałcenie godności ludzkiej wydaje się być zamierzeniem proponowanej nowelizacji. Prowadzić to będzie do potęgowania zjawiska homofobii w Polsce i w konsekwencji indywidualnych ludzkich tragedii.
Planowana nowelizacja godzi także w Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który m. in. w art. 13 stanowi, iż Państwa Strony niniejszego Paktu są zgodne, że nauczanie powinno zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umacniać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są one również zgodne, że nauka powinna umożliwiać wszystkim efektywny udział w wolnym społeczeństwie, rozwijać zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami i wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak również popierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.”

Poza wskazanym powyżej dążeniem Wnioskodawców do umacniania przejawów dyskryminacji wobec mniejszości seksualnych prowadzą Oni także do pogwałcenia praw samych uczniów - zamiast chronić ich – uczą nienawiści, pogardy i nietolerancji wobec odmienności.
W związku z tym Stowarzyszenie Lambda Warszawa wzywa do zaprzestania przedmiotowych prac legislacyjnych.


Łączę wyrazy szacunku

Joanna Raban
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Lambda Warszawa
Data publikacji w portalu: 2007-05-31
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów: 0
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Ostatnio komentowane:

lesbijka Znane lesbijki
smaku Ja też bym się wstydziła potem, gdybym zrobiła jakiś błąd w artykule, bo kiedy pisze się komentarze, to wiadomo, że aby pisać i nawet się nie sprawdza za bardzo, bo to bieżące, jak... opinia dodana 2020-07-01 21:49:15
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Muskając aksamit - Waters Sarah
Czytałam i później widziałam film BBC. Polecam obie wersje, a na deser \" Złodziejkę\" \r\nFantastyczne...

Dołącz do naszej społeczności!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2020