Ustawa o rejestrowanych zwi您kach partnerskich

Tekst projektu ustawy o rejestrowanych zwi您kach partnerskich autorstwa senator Marii Szyszkowskiej (SLD).
1. Cel wprowadzenia ustawy

Projektowa ustawa o rejestrowanych zwi您kach partnerskich ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej homoseksualist闚 w Polsce. Przewidywane zmiany umo磧iwiaj homoseksualistom zawieranie zwi您k闚 zbli穎nych pod wzgl璠em wywo造wania skutk闚 prawnych do ma鹵e雟tw. Projekt ustawy zmierza wi璚 do zr闚nania ludzi pod wzgl璠em przys逝guj帷ych im praw niezale積ie od ich orientacji seksualnej. Ma wi璚 na celu dostosowanie stanu prawnego do wymog闚, jakim powinno odpowiada pa雟two demokratyczny: poszanowanie wolno軼i cz這wieka, pluralizm 鈍iatopogl康owy i tolerancja. W pa雟twie demokratycznym nie powinno by miejsca na dyskryminacj jakichkolwiek mniejszo軼i, je郵i swoj dzia豉lno軼i nie naruszaj obowi您uj帷ego porz康ku prawnego. Z tego punktu widzenia g喚boko niepokoj帷y jest brak tolerancji dla os鏏 o sk這nno軼iach homoseksualnych i nier闚ne traktowanie ludzi ze wzgl璠u na orientacj seksualn, znajduj帷e wyraz w odmawianiu homoseksualistom prawa do zawierania legalnych zwi您k闚.

Przepisy obowi您uj帷e w tym zakresie w Polsce nie tylko zaprzeczaj poszanowaniu r闚no軼i, ale tak瞠 wolno軼i cz這wieka. Wszelka ingerencja w sfer tak bardzo osobist jak 篡cie uczuciowo-seksualne niew徠pliwie prowadzi do pogwa販enia wolno軼i. Budzi protest narzucanie obyczajowego wzorca heteroseksualizmu i utrzymywania w mocy przepis闚 prawnych dyskryminuj帷ych tych wszystkich, kt鏎zy od niego odstaj. Nie nale篡 nadal utrzymywa sytuacji, kt鏎a zmusza na przyk豉d osoby bezwyznaniowe, ateist闚, czy agnostyk闚 do podporz康kowania swojego 篡cia dominuj帷ej w Polsce koncepcji ma鹵e雟twa zgodnej z prawem kanonicznym. Warto zauwa篡, 瞠 rozwi您anie zawarte w przed這穎nym projekcie ustawy nie naruszaj dotychczasowych uregulowa odnosz帷ych si do ma鹵e雟tw heteroseksualnych i nie godz w ich donios這嗆.

Projektowana ustawa ma na celu r闚nie dostosowanie stanu prawnego do wsp馧czesnych przemian i aktualnego stanu wiedzy o seksualno軼i cz這wieka. Wsp馧czesna seksuologia domaga si zmiany nastawienia do homoseksualizmu, wyja郾iaj帷, 瞠 nie jest to perwersja lecz wrodzona lub nabyta zmiana po膨dania. Z tego powodu uwa瘸 si s逝sznie, 瞠 homoseksualizm nie powinien by oceniany w kategoriach moralnych, skoro jest to jedna z postaci normalnego 篡cia seksualnego. Nie nale篡 zapomina, 瞠 w staro篡tno軼i homoseksualizm by kultywowany.

Uznanie homoseksualizmu za jedn z normalnych orientacji seksualnych doprowadzi這 do wprowadzenia w wielu krajach przepis闚 prawnych zr闚nuj帷ych homoseksualist闚 z heteroseksualistami i zabraniaj帷ych jakichkolwiek form dyskryminacji ze wzgl璠u na sk這nno嗆 seksualn. Nale篡 zauwa篡, 瞠 problem p販iowo軼i cz這wieka przenika r闚nie do polskiego prawodawstwa, skoro ko鎍z si w豉郾ie prace nad ustaw o r闚nym statusie kobiet i m篹czyzn.

Za prze這mowy moment w procesie eliminacji dyskryminacji prawnej homoseksualist闚 nale篡 uzna przyznanie im w niekt鏎ych krajach prawa do legalizacji tworzonych przez nich zwi您k闚 i nadanie im statusu r闚nego lub zbli穎nego do zwi您k闚 ma鹵e雟kich. Stosowane regulacje prawne zosta造 wprowadzone przyk豉dowo w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Holandii i Niemczech. Skoro osi庵ni璚ia innych kraj闚 europejskich w tak wielu przypadkach staj si wzorem dla rozwi您a przyjmowanych w Polsce, nie ma przeszk鏚 aby nie skorzysta z nich tak瞠 w tym zakresie. Tym bardziej, 瞠 proponowane zmiany w polskim prawie wynikaj nie tylko z potrzeby prawnego uregulowania stosunk闚 mi璠zy partnerami oraz mi璠zy nimi i spo貫cze雟twem, ale r闚nie z potrzeby zmiany mentalno軼i i nastawienia spo貫cze雟twa polskiego do homoseksualist闚. Mog tak瞠 znacz帷o przyczyni si do stabilizacji zwi您k闚 homoseksualnych i uchroni wielu ludzi przed dramatycznymi prze篡ciami. Ten ostatni aspekt odnosi si zw豉szcza do cudzoziemc闚, kt鏎zy nierzadko pozostaj w harmonijnych zwi您kach, zmuszani s do rozsta, bo nie maj mo磧iwo軼i ich zalegalizowania i podj璚ia na tej podstawie stara o prawo legalnego przebywania na terenie Polski.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, kt鏎a ma zosta uregulowana

Przeprowadzone badania wykazuj, 瞠 homoseksuali軼i stanowi od 4% do 10% spo貫cze雟twa. Znaczy to, 瞠 liczba homoseksualist闚 w Polsce wynosi oko這 2,5 miliona os鏏. Homoseksuali軼i stanowi wi璚 znacz帷 mniejszo嗆 w naszym kraju. Tego faktu nie mo積a ignorowa. Nie mo積a tej grupie odmawia prawa do 篡cia zgodnego z w豉snymi sk這nno軼iami i przekonaniami.

Pa雟two polskie nie zrealizowa這 dot康 postulat闚 wysuwanych przez homoseksualist闚 w zakresie prawnego uregulowania stosunk闚 faktycznych wyst瘼uj帷ych w tym 鈔odowisku. B喚dne jest przekonanie, 瞠 zwi您ki te, zw豉szcza tworzone przez m篹czyzn, s nietrwa貫. Badania temu przecz. Z sonda篡 przeprowadzonych w Szwecji wynika, 瞠 92% homoseksualist闚 jest w sta造m zwi您ku lub taki zwi您ek chce stworzy. Zwi您ki homoseksualne nie s z swej natury mniej stabilne ni heteroseksualne. Jednak 瞠 wzgl璠u na brak prawnej ochrony i akceptacji spo貫cznej s bardziej nara穎ne na rozpad.

3. R騜nice mi璠zy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym

Zgodnie z przepisami aktualnie obowi您uj帷ymi w Polsce homoseksuali軼i nie mog korzysta z 瘸dnych szczeg鏊nych uprawnie z racji pozostawania, nawet je郵i prowadz wsp鏊ne gospodarstwo domowe. W 鈍ietle prawa traktowani s niemal瞠 jak osoby pomi璠zy kt鏎ymi nie istniej 瘸dne wi瞛i. Nie mog korzysta z uprawnie, jakie przys逝guj ma鹵onkom, a wi璚 osobom pozostaj帷ym w zwi您ku zbli穎nym pod wzgl璠em faktycznym do istniej帷ego mi璠zy nimi.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie istotnych zmian w obowi您uj帷ym systemie prawnym. Zawarcie rejestrowanego zwi您ku partnerskiego, podobnie jak ma鹵e雟two, b璠zie wi您a這 si z nabyciem szeregu uprawnie, g堯wnie o charakterze ekonomicznym. Do najwa積iejszych nale膨: prawo do dziedziczenia po zmar造m partnerze, prawo do korzystania z najni窺zych stawek podatku od spadku po zmar造m partnerze, prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla cz這nk闚 rodziny, prawo do wsp鏊nego opodatkowania si, prawo do 鈍iadczeni po zmar造m partnerze, np. emerytury.

W wyniku zawarcia rejestrowanego zwi您ku partnerskiego, partnerzy otrzymaj nie tylko nowe przywileje, ale tak瞠 przyjm na siebie okre郵one obowi您ki. Zostan prawnie zobowi您ani do wzajemnego wspierania si, tak瞠 finansowego. Z chwil zawarcia rejestrowanego zwi您ku partnerskiego powstaje pomi璠zy nimi wsp鏊no嗆 maj徠kowa z wszelkimi konsekwencjami wynikaj帷ymi z odpowiednich przepis闚 kodeksu rodzinnego i opieku鎍zego. Partnerzy ponosz tak瞠 odpowiedzialno嗆 solidarn za zaci庵ni皻e zobowi您ania i spoczywa na nich obowi您ek alimentacyjny.
Partnerzy pozostaj帷y w rejestrowanym zwi您ku partnerskim nie b璠 mogli wsp鏊nie przysposobi innej osoby, cho prawo to przys逝guje ma鹵e雟twu.

4. Oczekiwane skutki spo貫czne, gospodarcze, finansowe i prawne wprowadzenia ustawy

Ustawa nie spowoduje dodatkowych obci捫e, kt鏎e doprowadzi造by do destabilizacji finans闚 publicznych. Nie b璠zie te mia豉 bezpo鈔edniego wp造wu na rynek pracy, konkurencyjno嗆 gospodarki, czy rozw鎩 regionalny. Konsekwencje gospodarcze s znikome, cho niew徠pliwie nie bez znaczenia pozostaje fakt powstania wsp鏊no軼i maj徠kowej mi璠zy partnerami.

Podstawowym skutkiem spo貫cznym b璠zie przyspieszenie procesu spo貫cznego polegaj帷ego na integracji 鈔odowiska homoseksualist闚 z pozosta陰 cz窷ci spo貫cze雟twa. Proces ten jest krokiem w kierunku budowania demokracji obywatelskiej, w kt鏎ej pokojowo wsp馧istniej帷e a r騜ni帷e si 鈍iatopogl康owo grupy spo貫czne podejmuj tw鏎cze wsp馧dzia豉nie opieraj帷 si na wzajemnym porozumieniu.

Proponowana zmiana przepis闚 prawnych pozwoli豉by jawnie - nie za w ukryciu - 篡 znacznej grupie spo貫cze雟twa w spos鏏 zgodny z w豉snymi sk這nno軼iami i pogl康ami.

5. Za這瞠nia podstawowych akt闚 wykonawczych do ustawy

Nie przewiduje si konieczno軼i wydania akt闚 wykonawczych do ustawy.

Uwaga: w niniejszym projekcie ustawy zosta造 uwzgl璠nione uwagi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.


Ustawa o rejestrowanych zwi您kach partnerskich (projekt)

Art. 1.
1. Dwie osoby tej samej p販i mog zawrze rejestrowany zwi您ek partnerski na zasadach okre郵onych w niniejszej ustawie.
2. Rejestrowany zwi您ek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby jednocze郾ie obecne z這膨 przed kierownikiem urz璠u stany cywilnego zgodne o鈍iadczenia o wst徙ieniu w rejestrowany zwi您ek partnerski.
3. Dwie osoby tej samej p販i, b璠帷e obywatelami polskimi przebywaj帷ymi za granic, mog zawrze rejestrowany zwi您ek partnerski przed konsulem lub przed osob wyznaczon do wykonywania funkcji konsula.
4. Do zawarcia rejestrowanego zwi您ku partnerskiego stosuje si odpowiednio przepisy art. 3-7, 9 kodeksu rodzinnego i opieku鎍zego.

Art. 2.
1. Rejestrowany zwi您ek partnerski mo瞠 zosta zawarty przez osob, kt鏎a uko鎍zy豉 osiemna軼ie lat i posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych.
2. Rejestrowany zwi您ek partnerski nie mo瞠 zosta zawarty:
- przez osob dotkni皻 chorob psychiczn lub niedorozwojem umys這wym,
- przez osob, kt鏎a pozostaje w zwi您ku ma鹵e雟kim lub innym rejestrowanym zwi您ku partnerskim,
- mi璠zy krewnymi w linii prostej, rodze雟twem,
- mi璠zy przysposabiaj帷ym i przysposobionym,
- mi璠zy powinowatymi; jednak瞠 s康 z wa積ych powod闚 mo瞠 zezwoli na zawarcie rejestrowanego zwi您ku partnerskiego mi璠zy powinowatymi.
3. Rejestrowany zwi您ek partnerski pomimo istnienia okoliczno軼i wskazanych w ust. 2 jest niewa積y.

Art.3.
Cudzoziemcy mog zawrze rejestrowany zwi您ek partnerski je瞠li jeden z nich mieszka w Polsce co najmniej od dw鏂h lat.

Art.4.
1. Partnerzy pozostaj帷y w rejestrowanym zwi您ku partnerskim udzielaj sobie wzajemnej pomocy i wsparcia. Dbaj o podtrzymywanie 陰cz帷ych ich wi瞛i uczuciowych i pog喚bianie porozumienia duchowego. Wsp馧dzia豉j i wsp鏊nie planuj przysz這嗆.
2. Partnerzy maj r闚ne prawa i obowi您ki w rejestrowanym zwi您ku partnerskim.
3. Do praw, obowi您k闚 lub odpowiedzialno軼i partner闚 stosuje si odpowiednio przepisy art. 25, 27, 29, 30 kodeksu rodzinnego i opieku鎍zego.

Art. 5.
Z chwil zawarcia rejestrowanego zwi您ku partnerskiego powstaje mi璠zy partnerami z mocy ustawy wsp鏊no嗆 maj徠kowa. Do stosunk闚 maj徠kowych mi璠zy partnerami stosuje si odpowiednio przepisy art. 31-54 kodeksu rodzinnego i opieku鎍zego.

Art.6.
Partnerzy dziedzicz po sobie jak ma鹵onkowie.

Art. 7.
1. Partner jest zobowi您any do wsp鏊nego sprawowania pieczy nad osob, i maj徠kiem dziecka pozostaj帷ego pod wy陰czn w豉dz rodzicielsk drugiego partnera.
2. W przypadku zagro瞠nia zdrowia lub 篡cia dziecka, o kt鏎ym mowa w ust.1 partner nie posiadaj帷y w豉dzy rodzicielskiej jest zobowi您any dokonywa wszelkich czynno軼i jakich wymaga dobro dziecka. O podj皻ych czynno軼iach powinien niezw這cznie zawiadomi drugiego partnera.
3. Partner o kt鏎ym mowa w ust. 2 ma prawo do reprezentacji dziecka, o kt鏎ym mowa w ust. 1 w bie膨cych sprawach 篡cia codziennego w przypadku, gdy partner posiadaj帷y wy陰czn w豉dz rodzicielsk jest czasowo niezdolny do dokonywania czynno軼i prawnych w imieniu dziecka.
4. S康 rodzinny mo瞠 ograniczy prawa okre郵one w ust. 3 je瞠li wymaga tego dobro dziecka.
5. Do 鈍iadcze alimentacyjnych stosuje si przepisy art. 144 kodeksu rodzinnego i opieku鎍zego.

Art.8.
1. Rejestrowany zwi您ek partnerski ustaje w chwili 鄉ierci jednego z partner闚 lub w chwili, kt鏎a w orzeczeniu o uznaniu jednego partnera za zmar貫go zosta豉 oznaczona jako chwila 鄉ierci.
2. Je瞠li po uznaniu jednego z partner闚 za zmar貫go drugi partner zawar nowy rejestrowany zwi您ek partnerski lub zwi您ek ma鹵e雟ki, zwi您ek ten nie jest niewa積y z tego powodu, 瞠 partner uznany za zmar貫go 篡je albo z tego powodu, 瞠 jego 鄉ier nast徙i豉 w innej chwili ani瞠li oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmar貫go. Przepisu tego nie stosuje si je瞠li w chwili zawarcia nowego zwi您ku partnerskiego lub ma鹵e雟kiego strony wiedzia造, 瞠 partner uznany za zmar貫go pozostaje przy 篡ciu.

Art.9.
1. Rejestrowany zwi您ek partnerski ulega rozwi您aniu z chwil up造wu 6 miesi璚y od z這瞠nia przez partner闚 przed kierownikiem urz璠u stanu cywilnego zgodnych o鈍iadcze o rozwi您aniu rejestrowanego zwi您ku partnerskiego, pod warunkiem, 瞠 瘸dne o鈍iadczenie nie zosta這 wycofane przed up造wem tego terminu.
2. Je郵i w ci庵u 6 miesi璚y od dnia z這瞠nia przez partnera o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa ust.1, drugi z partner闚 nie z這篡 zgodnego o鈍iadczenia lub z這穎ne wycofa, ka盥y z partner闚 mo瞠 膨da rozwi您ania rejestrowanego zwi您ku partnerskiego przez s康. Koszty post瘼owania partnerzy ponosz w r闚nych cz窷ciach.
3. S康 rozwi您uje rejestrowany zwi您ek partnerski je瞠li porozumienie mi璠zy partnerami sta這 si niemo磧iwe.
4. Rozwi您anie rejestrowanego zwi您ku partnerskiego przez s康 ma skutki takie same jak rozwi您anie ma鹵e雟twa przez rozw鏚 bet orzekania o winie. Do korzystania ze wsp鏊nego mieszkania, podzia逝 maj徠ku wsp鏊nego lub zmiany nazwiska stosuje si odpowiednio przepisy art. 58 - 2, 3 i art.


Art.10.
1. Podzia maj徠ku wsp鏊nego partner闚 mo瞠 by dokonany na mocy ustawy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. Ka盥y z partner闚 mo瞠 膨da przeprowadzenia podzia逝 maj徠ku przez s康.

Art.11.
1. Je瞠li w wyniku rozwi您ania rejestrowanego zwi您ku partnerskiego sytuacja 篡ciowa jednego z partner闚 uleg豉 istotnemu pogorszeniu mo瞠 on domaga si od drugiego partnera, przez okres nie d逝窺zy ni trzy lat od chwili rozwi您ania rejestrowanego zwi您ku partnerskiego, dostarczania 鈔odk闚 niezb璠nych do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb, stosownie do mo磧iwo軼i zarobkowych i maj徠kowych zobowi您anego.
2. Obowi您ek o kt鏎ym mowa w ust.1 wygasa w chwili zawarcia przez 5, 27, 29, 30 uprawnionego nowego rejestrowanego zwi您ku partnerskiego lub ma鹵e雟twa.

Art.12.
Partnerzy pozostaj帷y w rejestrowanym zwi您ku partnerskim maj takie same prawa i obowi您ki jak ma鹵onkowie z zastrze瞠niem art.13, a w szczeg鏊no軼i znajduj wobec nich odpowiednie zastosowanie przepisy prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego, w tym emerytur i rent oraz przepisy dotycz帷e 鈍iadcze socjalnych.

Art.13.
Partnerzy nie mog wsp鏊nie przysposobi innej osoby.


Art.14.
Przepisy o aktach stanu cywilnego dotycz帷e ma鹵e雟twa stosuje si odpowiednio do rejestrowanego zwi您ku partnerskiego.

Art.15.
Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie trzech miesi璚y od dnia 1-54 og這szenia.
Data publikacji w portalu: 2003-11-09
廝鏚這: Biuro Senator Marii Szyszkowskiej
Podoba Ci si artyku? Mo瞠sz go skomentowa, oceni lub umie軼i link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /g這s闚: 0
Zaloguj si, aby zag這sowa!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opini  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych u篡tkowniczek portalu

Zaloguj si

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj si!

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2022